• 732 999 502
 • biuro@dompogrzebowy-godar.pl

Informacje KRUS


Zasiłek pogrzebowy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

 1. – ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 2. – uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
 3. – członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
 4. – osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

  
Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

 1. – małżonek (wdowa, wdowiec),
 2. – rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
 3. – dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 4. – przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3,
 5. – rodzeństwo,
 6. – dziadkowie,
 7. – wnuki,
 8. – osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

  
Poprzez dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej należy rozumieć zarówno dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jak i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.

/Zniesienie wymogu, aby członek rodziny w dacie zgonu pozostawał na utrzymaniu ubezpieczonego lub uprawnionego do emerytury lub renty rolniczej i spełniał warunki do renty rodzinnej oraz rozszerzenie kręgu podmiotowego członków rodziny, po śmierci których przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego rolników wynika z ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682), która zmieniła zapis art. 35 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników./

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać:

 • – dom pomocy społecznej,
 • – gmina,
 • – powiat,
 • – osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • – inna osoba niż członek rodziny.

  
Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

/Zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego wynika z ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578), która zmieniła zapis art. 80 ustawy emerytalnej./

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny (inna osoba) poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny (innej osobie) w kwocie 4.000 zł.

W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek ten przyznaje się na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje

.Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi o zabezpieczeniu społecznym, do KRUS kierowane są pytania o zasady przyznawania i wypłacania zasiłków pogrzebowych w razie zbiegu prawa do świadczeń nabywanych w innych krajach. Zagadnienie to omawiamy w oddzielnym serwisie pt: „KRUS w Unii Europejskiej” oraz w zadaniach KRUS dot. współpracy z zagranicą.


Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie"

- M. Buchberger

Galeria

obejrzyj więcej
"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

- ks. J. Twardowski

Opinie

Najnowsze opinie

Recent Comments
Dom pogrzebowy GODAR